2013 - KaHR-111DM-1301/163/397


                                                               http://www.mhsr.sk                      http://www.siea.sk

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE,

cez Európsky fondregionálneho rozvoja, Operačný program 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Investícia do vašej budúcnosti

                         

 

Riadiaci orgán:  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 

 

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ZIN s.r.o. zavedením inovatívnej technológie do výroby

 

 

Celkové výdavky projektu: 103.606,00 EUR

 

Výška schváleného NFP: 62.163,60 EUR

 

 

Miesto realizácie projektu: Mýtne nám. 464, Hronský Beňadik, Banskobystrický kraj

 

 

Názov a sídlo prijímateľa:  ZIN s.r.o., Mýtne nám. 464, 966 53 Hronský Beňadik

 

 

Dátum začatia a dátum skončenia realizácie projektu: 03.06.2015 30.09.2015

 

 

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti implementáciou inovatívnych technológií do výrobných procesov. Jeho realizáciou prispejeme k nasledovným cieľom: nárast konkurencieschopnosti spoločnosti, inovovaný výrobný process, zvýšenie produktivity práce, ekologizácia výroby. Medzi merateľné ukazovatele projektu patrí vytvorenie 3 nových pracovných miest (z toho 1 bude obsadené ženou a 1 občanom vo veku 15-29 rokov), nárast pridanej hodnoty a nárast tržieb.

  

Aktuálny stav projektu :

Realizácia aktivít projektu sa začala objednaním dvoch strojov – laboratórnej sušiarne a kaliacej pece dňa 3.6.2015. V nasledujúcich mesiacoch bolo dodaných všetkých päť logických celkov inovatívnej technológie s príslušenstvom obstaraných v rámci verejného obstarávania. V mesiaci september bola nová technológia zaplatená a zaradená do majetku, zároveň za začal proces, na základe ktorého bude technológia predmetom záložného práva v prospech MH SR ako poskytovateľa grantu. Projekt vytvoril tri nové pracovné miesta z toho jedno pre mladého nezamestnaného človeka do 29 rokov.

 

Fotogragie obstaraných zariadení :

Plazmový rezací stroj s CNC riadením                         Brúska na vrtáky do kovu

Brúska na vrtáka do kovu 

Hrotová brúska                                      Laboratórna sušiareň

 

Kaliaca pec

    © 2011-2019 zinkovo.sk - všetky práva vyhradené.