Význam ochrany

Slovenská republika patrí do oblasti so zvýšenou búrkovou činnosťou. Väčšina búrok je sprevádzaná bleskami. Blesk je krásny, ale aj veľmi nebezpečný prírodný úkaz.

Úder blesku sa väčšinou skladá z viacerých čiastkových výbojov. Ak nenájde blesk pri svojej ceste k zemi dobré vodivé spojenie, môžu sa predmety, ktorými preteká zohriať na zápalnú teplotu a tým vznikne požiar. Ak prechádza blesk vlhkými materiálmi ako sú stromy, múry, drevené konštrukcie môže rýchlo sa vyparujúca voda spôsobiť deštrukciu materiálu. Prechádzajúci blesk spôsobuje vysoké prepätie a poškodzuje elektrické rozvody, prístroje a často i podzemné káble.

Z uvedených faktov je zrejmé, že proti bleskom je nutná ochrana. Montáž bleskozvodov na objekty sa vykonáva už viac ako 250 rokov. Postupne sa menia nároky na bleskozvodné systémy. V súčasnosti bleskozvody ZIN s.r.o. chránia pred priamym úderom blesku ale tiež jeho dôsledkami ako sú prepätie elektromagnetické rušenie. Veľmi dôležité je vodivé spojenie, všetkých kovových častí, technologických zariadení na spoločnú uzemňovaciu sústavu. Treba pritom dbať na kontinuitu celého procesu počnúc projekčným riešením výberom dielcov, montážou a kontrolou systému.

Pri projektovaní vychádzame najmä z prísnej normy STN EN 62 305 časť 1-4 (Predpisy pre ochranu pred bleskom).

© 2011-2024 zinkovo.sk - všetky práva vyhradené.